Ban Tổng Giám đốc

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Tổng Giám đốc</span>

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG
Tổng Giám đốc

ÔNG LÊ XUÂN TRÌNH</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Phó Tổng Giám đốc</span>

ÔNG LÊ XUÂN TRÌNH
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN TUẤN TÚ</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Phó Tổng Giám đốc</span>

ÔNG NGUYỄN TUẤN TÚ
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG VŨ HOÀI LAM</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Phó Tổng Giám đốc</span>

ÔNG VŨ HOÀI LAM
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG VÕ KHÁNH HƯNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Phó Tổng Giám đốc</span>

ÔNG VÕ KHÁNH HƯNG
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN ANH TOÀN</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Phó Tổng Giám đốc</span>

ÔNG NGUYỄN ANH TOÀN
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG PHẠM THÀNH VINH</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Phó Tổng Giám đốc</span>

ÔNG PHẠM THÀNH VINH
Phó Tổng Giám đốc

BAN TỔNG GIẢM ĐỐC TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Cao Hoài Dương Tổng Giám đốc
2 Ông Lê Xuân Trình Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Nguyễn Tuấn Tú Phó Tổng Giám đốc
4 Ông Vũ Hoài Lam Phó Tổng Giám đốc
5 Ông Võ Khánh Hưng Phó Tổng Giám đốc
6 Ông Nguyễn Anh Toàn Phó Tổng Giám đốc
7 Ông Phạm Thành Vinh Phó Tổng Giám đốc